บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559       แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์ ฝึกวิชาชีพครู       ข่าวการรับสมัครงาน       คำสั่งคณะกรรมการบริหารและประสานงานกิจการนักศึกษา 2559       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ ประเภทผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่ ภาคเรียนที่1/2560      
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  131
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,530
  เยี่ยมชมปีนี้ :  19,570
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  526,584
  IP :  54.166.172.33
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559
 หมวด :  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ   วันที่ :  03-10-2560
KRUT_3CM 
 

-ร่าง-
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
.ศ. 2559
……………………………….

            โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมอันดีงาม  มีความสงบเรียบร้อย ในการประพฤติปฏิบัติร่วมกันของนักศึกษา  
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พ.ศ.2558 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ในการประชุม  ครั้งที่.../2559  เมื่อวันที่..................2559  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้
 
หมวดที่ 1
บททั่วไป
           ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559”
 
           ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 
           ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  หรือมติอื่นใด  ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
 
           ข้อที่ 4 ในข้อบังคับนี้
                  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์            
                  “คณะ”            หมายถึง  คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่
                  “หอพัก”          หมายถึง  หอพักนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย
                  “อธิการบดี”       หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
                  “รองอธิการบดี”  หมายถึง  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษา
                  “คณบดี”          หมายถึง  คณบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
                  “รองคณบดี”      หมายถึง  รองคณบดีที่รับผิดชอบดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษา
                  “ผู้ช่วยคณบดี”    หมายถึง  ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษา                                                   “อาจารย์”        หมายถึง  ผู้สอนหรือผู้บรรยายประจำในรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  รวมถึงอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
                  “เจ้าหน้าที่”       หมายถึง  ข้าราชการ  และพนักงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ในความหมายของข้าราชการฝ่ายปกครองด้วย
                  “นักศึกษา”        หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
                       “วินัย”          หมายถึง  วินัยนักศึกษา
                    “คณะกรรมการสอบสวน”        หมายถึง  คณะกรรมสอบสวนวินัยนักศึกษาประจำคณะ  ประจำหอพัก และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยส่วนกลาง  ที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559
 
หมวดที่ 2
วินัยนักศึกษา
 
           ข้อที่ 5วินัยของนักศึกษากำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
                  5.1 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด                                
                  5.2 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี  ความสงบเรียบร้อย  ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
                  5.3 นักศึกษาต้องประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
                  5.4 นักศึกษาต้องไม่จัดทำ  เผยแพร่  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสื่อ  วัสดุ  ภาพ  สิ่งพิมพ์  สิ่งวาด
หรือสิ่งเขียนที่ลามกอนาจาร  หรือผิดต่อศีลธรรมอันดี  รวมทั้งไม่สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น
                  5.5 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ต้องไม่ประพฤติในสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเสียหายแก่ตนเอง  บิดามารดา  ผู้ปกครอง  บุคคลอื่น  หรือมหาวิทยาลัย
                  5.6 นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศและคำสั่งที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ในเวลาเข้าชั้นเรียนหรือห้องสอบ  หรือติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
                  5.7 นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่หรือแสดงกิริยาอันไม่สมควรในเวลาที่เข้าชั้นเรียนหรือห้องสอบ  หรือติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
                  5.8 นักศึกษาต้องแสดงคารวะต่ออาจารย์  และต้องเชื่อฟังคำตักเตือนของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
                  5.9 นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือมาพบคณะกรรมการสอบสวน  ไม่ขัดขืน  ไม่กล่าวข้อความอันเป็นเท็จ  ไม่ปกปิดความจริงต่อผู้มีอำนาจสอบสวนการกระทำผิดทางวินัย 
                  5.10 นักศึกษาต้องไม่เล่น  มีส่วนเกี่ยวข้อง  หรือสนับสนุนการพนันใดๆ
                  5.11 นักศึกษาต้องไม่ลักทรัพย์  ยักยอก  ฉ้อโกง  หรือทุจริตในเรื่องการเงิน หรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย  
                  5.12 นักศึกษาต้องไม่ลงลายมือชื่อผู้อื่นปลอมในเอกสาร  ปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริงเพื่อใช้ หรือใช้เอกสารเช่นว่านั้นเป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย  หรือผู้อื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
                  5.13 นักศึกษาต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบ  หรือพยายามกระทำการเช่นว่านั้น รวมถึงต้องไม่กระทำการอื่นๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
                    5.14 นักศึกษาต้องไม่นำสุราหรือของมึนเมาอื่นใด  เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยหรือต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  หรือต้องไม่เมาสุราอาละวาดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
                    5.15 นักศึกษาต้องไม่เสพ  มีไว้ในครอบครอง  หรือจำหน่ายจ่ายแจก  ซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย
                    5.16 นักศึกษาต้องไม่พกพา  หรือมีไว้ในครอบครอง  หรือนำเข้ามาในมหาวิทยาลัย  ซึ่งอาวุธ  วัตถุระเบิด หรือสิ่งเทียมอาวุธ
                    5.17 นักศึกษาต้องไม่ก่อหรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน  ในการทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
                    5.18 นักศึกษาต้องไม่ทำร้ายร่างกายอาจารย์  หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
                    5.19 นักศึกษาต้องไม่จัดทำ  เผยแพร่  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสื่อดิจิตอล  สิ่งพิมพ์  สิ่งวาด  หรือสิ่งเขียน  หรือกล่าวถ้อยคำอันเป็นเท็จ  หรือกระทำการอื่นใด  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  แก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย
                    5.20 นักศึกษาต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่ยุยงหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว
                    5.21 ข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่กำหนดโดยประกาศของมหาวิทยาลัยหรือประกาศของคณะ
 
 
หมวดที่ 3
โทษและการลงโทษ
 
           ข้อที่ 6. นักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยดังต่อไปนี้  ถือเป็นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง                                               6.1 กระทำผิดวินัยตามข้อ 5.10 – 5.20
                  6.2 กระทำผิดอาญาโดยคำพิพากษาให้จำคุก  เว้นแต่เป็นความผิดที่กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
                  6.3 กระทำผิดในกรณีที่ระบุไว้ในข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่งของมหาวิทยาลัย และคณะให้เป็นความผิดวินัยร้ายแรง
                  6.4 การกระทำผิดกรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าร้ายแรง
           ข้อที่ 7. โทษและการลงโทษ มี 4 สถาน  คือ
                  7.1 ว่ากล่าวตักเตือน
                  7.2 ทำทัณฑ์บน
                  7.3 ให้พักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา
                  7.4 ให้ออก    
                  ข้อที่ 8. กรณีที่เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการยุติหรือบรรเทาเหตุการณ์วุ่นวาย  ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบที่ประชุมคณบดี  มีอำนาจสั่งพักการเรียนเป็นการชั่วคราวแก่นักศึกษาที่เป็นตัวการก่อเหตุหรือที่มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการก่อเหตุวุ่นวายได้
                 
หมวดที่ 4
การดำเนินการและการสอบสวน
 
           ข้อที่ 9. ในการพิจารณาสอบสวนและลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้  ให้ดำเนินการดังนี้     
                  9.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาประจำคณะขึ้น  ประกอบด้วย  อาจารย์1 คน เป็นประธานกรรมการ  และอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะ  จำนวนไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ และ  ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ  เพื่อพิจารณาสอบสวนการกระทำผิดวินัย  ที่เกิดขึ้นภายในคณะต้นสังกัด
 
                  9.2 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาประจำหอพักขึ้น ประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการกิจการหอพักเป็นประธาน  อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ  โดยมีเจ้าหน้าที่งานหอพักทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพื่อพิจารณาสอบสวนการกระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้นในบริเวณหอพัก
                  9.3 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาส่วนกลางขึ้น  ประกอบด้วยอาจารย์ 1 คน เป็นประธานกรรมการ  อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งไม่เกิน 3 คนเป็นกรรมการ  และหัวหน้างานวินัยนักศึกษาส่วนกลาง  เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาสอบสวนการกระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้น  ซึ่งคู่กรณีหรือผู้ร่วมกระทำผิดเป็นนักศึกษาต่างคณะกัน  รวมทั้งกรณีการกระทำผิดวินัยที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ  และมีผลกระทบในวงกว้าง โดยให้อธิการบดีออกประกาศกำหนดกรณีการกระทำผิดวินัยนักศึกษาที่ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาส่วนกลางได้ ทั้งนี้  คณะกรรมสอบสวนอาจเชิญรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  และหรือผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการได้  แต่ไม่มีอำนาจในการเสนอลงโทษนักศึกษา
                  9.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาตามความในข้อ 9.1 ข้อ 9.2 และ ข้อ 9.3 ดำเนินการสอบสวน  ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
                  ในกรณีการสอบสวน  ดำเนินการไม่เสร็จภายในกำหนดเวลา  ให้คณะกรรมการเสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการได้ครั้งละไม่เกิน  15  วัน
                  9.5 ให้คณะกรรมการสอบสวน มีอำนาจขอพยานหลักฐาน  ที่อยู่ในครอบครองของผู้ที่เกี่ยวข้อง  หรือเรียกบุคคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน                     
                         9.6 นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย  มีสิทธินำพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร  มาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อพิจารณาก่อนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 
                9.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอผลการสอบสวน  พร้อมโทษผิดวินัยต่อรองอธิการบดีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานวินัยนักศึกษา  เพื่อวินิจฉัย  และสั่งลงโทษตามควรแก่ความผิด
 
หมวดที่ 5
การอุทธรณ์
           ข้อที่ 10. การอุทธรณ์
                  10.1 นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา  ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งถูกลงโทษ  หรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  อันจะทำให้โทษตามที่ได้รับลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป  นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้องขออุทธรณ์  คำสั่งลงโทษพร้อมด้วยเหตุผลต่ออธิการบดี  โดยแสดงเหตุผลที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติการณ์พิเศษว่าเหตุใดจึงเห็นสมควรทุเลาการบังคับไว้ก่อน  ทั้งนี้ต้องกระทำภายใน 7 วันหลังจากการสั่งลงโทษตามข้อ 9.8  การที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไม่ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษ หากอธิการบดีพิจารณาอนุญาตให้ทุเลาการบังคับให้รอการบังคับไว้ก่อนเพื่อรอผลคำวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ 9.8
                   10.2 ให้อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์  หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือผู้ชำนาญการหรือนักศึกษา หรือบุคคลที่เห็นสมควร  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ จำนวนไม่น้อยกว่า  5 คน  เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์
                   10.3 การพิจารณาคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษ  ให้พิจารณาจากคำสั่งอุทธรณ์  คำสั่งลงโทษ  เอกสารถ้อยคำและพยานหลักฐาน  ในขั้นสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมาประกอบการพิจารณา
                  10.4 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์เสนอผลการสอบสวนขั้นอุทธรณ์  พร้อมโทษผิดวินัยต่ออธิการบดี  เพื่อวินิจฉัยและมีคำสั่ง ยก ยืน กลับหรือแก้คำสั่ง  ภายในเวลา  7 วัน  นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์
                   คำวินิจฉัยคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
           ข้อที่ 11. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอำนาจออกประกาศ  คำสั่ง หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา  ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
 
                           ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
 
 
 
                                                              นางสาวอาภรณ์  แก่นวงศ์
                                                          นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์