บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559       แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์ ฝึกวิชาชีพครู       ข่าวการรับสมัครงาน       คำสั่งคณะกรรมการบริหารและประสานงานกิจการนักศึกษา 2559       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ ประเภทผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่ ภาคเรียนที่1/2560      
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  125
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,524
  เยี่ยมชมปีนี้ :  19,564
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  526,578
  IP :  54.166.172.33
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560
 หมวด :  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ   วันที่ :  03-10-2560

 

-ร่าง-
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ว่าด้วยวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2560
.................................................

                โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (2) และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุมครั้งที่ ……./๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ..……………………..พ.ศ. ๒๕๖๐  จึงมีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับไว้  ดังนี้
 
หมวด 1
บททั่วไป
 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ว่าด้วยวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3ในข้อบังคับนี้
                “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
          “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
“คณะกรรมการวินัยนักศึกษา” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการเรื่องวินัยนักศึกษา
“คณะ”หมายความว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีการประกาศแบ่งส่วนราชการ                 เป็นคณะหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งที่ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการโดยกฎกระทรวงหรือโดยประกาศของสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
“อาจารย์”หมายความว่า ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ หรืออาจารย์ผู้ช่วยสอน อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
“เจ้าหน้าที่”หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ หรือพนักงานปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกจากอาจารย์
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
“วินัย”หมายความว่า ข้อบังคับความประพฤติของนักศึกษาที่ได้รับการกำหนดตามข้อบังคับนี้
 
ข้อ 4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเกี่ยวกับการรักษาวินัย ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
 

หมวด 2
วินัยและการลงโทษทางวินัย

 
ข้อ 5นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 6โทษผิดวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ตัดคะแนนความประพฤติ
(3) ภาคทัณฑ์
(4) พักการเรียน
(5) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่กระทำผิดวินัยและได้รับโทษตาม (1) - (4) ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือสังคมตามกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาเห็นสมควรและการลงโทษตาม (1) ให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
                ข้อ 7วินัยนักศึกษามีดังต่อไปนี้
          (1) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดโดยจะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้
          (2) นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน และเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม ไม่กระทำในสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บุคคลอื่น  หรือมหาวิทยาลัย
(3) นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
          (4) นักศึกษาต้องเชื่อฟังคำสั่ง คำแนะนำตักเตือนของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
          (5) นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบหรือประกาศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเมื่อเข้าชั้นเรียนหรือห้องสอบหรือต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อมาติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ข้อ 8การตัดคะแนนความประพฤติและระดับโทษ
ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
การตัดคะแนนหรือไม่ตัดคะแนนแต่ละครั้ง  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาตามข้อ 9หรือข้อ 11
          (1) นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 20 คะแนน แต่ไม่เกิน 40 คะแนน ให้ได้รับโทษทำภาคทัณฑ์ไว้
          (2) นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 40 แต่ไม่เกิน 60 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียนมีกำหนด 1 ภาคการศึกษาปกติ
          (3) นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียนมีกำหนด 2 ภาคการศึกษาปกติ
          (4) นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่เกิน 99 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียนมีกำหนด 4 ภาคการศึกษาปกติ
          (5) นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ 100 คะแนน ได้รับโทษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
          (6) นักศึกษาที่ได้รับโทษถึงขั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จะไม่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
การกระทำความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
(1)    ความผิดในข้อหาความผิด ข้อหาใดข้อหาหนึ่ง หรือหลายข้อหารวมกันแล้วมีอัตราโทษตัดคะแนนขั้นต่ำตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป
(2)    ความผิดที่มีโทษจำคุกตามกฎหมาย เว้นแต่จะเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้
          นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติตาม (1) ถึง (6) และหากนักศึกษาผู้นั้นมีความประสงค์บำเพ็ญประโยชน์ ให้นับเป็นคะแนนในอัตราส่วนสองคะแนนต่อหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย หรือตามที่คณะกรรมการวินัยนิสิตกำหนดตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนตามวรรคนี้
          การกำหนดโทษนักศึกษาให้คำนึงถึงหลักเมตตาธรรม  สภาพจิตใจ สภาพครอบครัว สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา และโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขด้วย

หมวด 3
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

 
                ข้อ 9ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกินสิบคน ประกอบด้วย
          รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษา  ประธานกรรมการ
(1)    ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษา      รองประธานกรรมการ
(2)    นายกองค์การนักศึกษาหรือผู้แทน                          กรรมการ
(3)    ประธานสภานักศึกษาหรือผู้แทน                           กรรมการ
(4)    ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา                           กรรมการและเลขานุการ
(5)    เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
               การแต่งตั้งกรรมการตาม (2) หรือ (3) จะแต่งตั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ถูกกล่าวหา เป็นญาติ หรือเป็นผู้ที่ได้ถูกอ้างเป็นพยานโดยเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เป็นกรรมการมิได้
               ให้รายงานผลการพิจารณาสั่งลงโทษต่ออธิการบดีเพื่อทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่งลงโทษ
   ข้อ 10ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1)    พิจารณาสอบสวนการกระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้นระหว่างคณะหรือมีนักศึกษาตั้งแต่สองคณะขึ้นไปกระทำความผิด
(2)    พิจารณาการกระทำผิดของนักศึกษาที่มีอัตราโทษเกินกว่าอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะตามข้อ 12วรรค 2
(3)    เรียกพยานหลักฐานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยมาตรวจสอบ
(4)    เรียกผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย หรือเรียกนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือผู้อื่นที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมาเพื่อทำการสอบสวน
(5)    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อช่วยดำเนินการตามความจำเป็น
(6)    พิจารณาความผิดที่มีอัตราโทษซึ่งปรากฏในฐานความผิดฐานใดฐานหนึ่ง หรือหลายฐานรวมกันแล้วเห็นควรให้ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำผิดครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันแล้วเกินกว่า 40 คะแนนขึ้นไป
 
 
การสั่งลงโทษว่ากล่าวตักเตือนถึงพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 6(1) ถึงข้อ 6(5)
ให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา ระดับมหาลัย ออกคำสั่งลงโทษตามมติคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และให้แจ้งคำสั่งลงโทษแก่นักศึกษา  คณะที่มีนักศึกษาสังกัดอยู่  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ปกครองของนักศึกษาได้ทราบ
                   ให้รายงานผลการพิจารณาสั่งลงโทษต่ออธิการบดีเพื่อทราบภายใน 7 วันนับแต่วันออกคำสั่งลงโทษ
                                ข้อ 11ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย
                   รองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านวินัยนักศึกษาคณะ                ประธานกรรมการ
(1)    รองคณบดีที่ได้รับหมอบหมายจากคณบดี                     รองประธานกรรมการ
(2)    อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา                                     กรรมการ
(3)    นายกสโมสรนักศึกษาคณะที่ถูกสอบสวน                      กรรมการ
(4)    เลขานุการคณะ หรือเจ้าหน้าที่ในคณะที่คณบดีมอบหมาย   กรรมการและเลขานุการ
                   การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อนี้ จะแต่งตั้งบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ถูกกล่าวหา
เป็นญาติ หรือเป็นผู้ที่ได้ถูกอ้างเป็นพยานโดยเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นกรรมการมิได้                  
ข้อ 12ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(1)    พิจารณาสอบสวนนักศึกษาของคณะที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
(2)    เรียกพยานหลักฐานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยมาตรวจสอบ
(3) เรียกผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรือเรียกนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือผู้อื่นที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมาเพื่อทำการสอบสวน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยดำเนินตามความจำเป็น
                   (5) พิจารณาการตัดสินโทษระดับชั้นว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดคะแนนความประพฤติตามข้อ 6(1) – 6(3) โดยเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษ
                   กรณีการพิจารณาโทษพักการเรียนหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 6(4) หรือ 6(5)ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ สอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอรายงานการสอบสวนต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาโทษวินัยนักศึกษาต่อไป
                   ข้อ 13กรณีนักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติหลายครั้งจนเกิน 40คะแนน หรือเมื่อนักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติถึงระดับในข้อ 8(3) ถึงข้อ 9(5) ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาลัยหรือคณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะ ตามข้อ 11รายงานผลการพิจารณาโทษต่ออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณาสั่งลงโทษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                   ข้อ 14 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีกให้ขออนุมัติต่ออธิการบดี เพื่อขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 15วันแต่ไม่เกิน 2 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานเหตุแห่งความจำเป็นดังกล่าวนั้นด้วย
                   นักศึกษาอาจนำอาจารย์ที่ปรึกษา หรือกรรมการนักศึกษาประจำคณะหรือบุคคลที่ตนไว้วางใจร่วมรับฟังการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษได้
       นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย มีสิทธินำพยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล
ซึ่งน่าจะพิสูจน์ ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาบริสุทธิ์ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดจาการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น รวมทั้งนำเสนอพฤตการณ์ต่างๆ ที่ได้กระทำเพื่อชดใช้ความเสียหายหรือการกระทำใดๆ ที่ได้กระทำเพื่อจะบรรเทาความเสียหาย หรือที่จะเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำผิดของตน เสนอต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้
         ข้อ 15 กรณีนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยไม่มาพบคณะกรรมการวินัยนักศึกษาตามหนังสือเชิญพบ และเป็นกรณีที่ความผิดปรากฏชัดแจ้งมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่านักศึกษาเป็นผู้กระทำผิดวินัย สมควรได้รับโทษจริง ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ สรุปข้อมูลวินิจฉัยและพิจารณาลงโทษได้  โดยไม่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงจากนักศึกษาดังกล่าวอีกก็ได้
                             ข้อ 16ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ แจ้งคำสั่งการตัดคะแนนความประพฤติให้กองกิจการนักศึกษาเพื่อบันทึกผลการตัดคะแนนนักศึกษาทุกครั้งไป
                   กรณีนักศึกษาถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 20คะแนนขึ้นไป หรือลงโทษพักการเรียน หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 6(4) หรือ ข้อ 6(5) ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ แล้วแต่กรณีแจ้งผลการตัดคะแนนหรือคำสั่งลงโทษให้นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 
 
 

หมวด 4
การอุทธรณ์และวินิจฉัยอุทธรณ์

 
          ข้อ 17ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งประกอบด้วยอธิการบดี  เป็นประธาน  และกรรมการอื่นที่อธิการบดีแต่งตั้ง จำนวน 4คน เป็นกรรมการ
          ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  แต่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ซึ่งได้พิจารณาโทษวินัยนักศึกษาในกรณีนั้นในชั้นต้นแล้วมิได้
          ข้อ 18นักศึกษาที่ถูกลงโทษมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งลงโทษ
          การอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือและให้ยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของกองกิจการนักศึกษา
          ข้อ 19การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(1)    ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ ทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาสั่งยกอุทธรณ์ ลดโทษ
หรือยกคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
(2)    คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
(3)    เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้คณะกรรมการอุทธรณ์แจ้งคำ
วินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อุทธรณ์  กลุ่มส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และกองกิจการนักศึกษาทราบภายใน 10 วัน
                    ข้อ 20ในกรณีที่มีการดำเนินการสอบสวนพิจารณาความผิดทางวินัย  ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาทุกระดับ หรือคณะกรรมการอุทธรณ์ ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560
                                               
                                                         
                                                       ประกาศ ณ วันที่ …..………………….พ.ศ. 2560
 
                                                               
                                                                   (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ)
                                                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์บัญชีแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560
ลักษณะความผิด เกณฑ์การตัดคะแนน
ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย
(1)    สูบบุหรี่ในเวลาเข้าชั้นเรียน เข้าสอบ หรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่
(2)    แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนดเมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้าสอบ
(3)    ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศของคณะหรือมหาวิทยาลัย
(4)    ไม่เชื่อฟังคำสั่ง คำแนะนำตักเตือนของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
(5)    มีหรือครอบครอง หรือผลิต หรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารทุกประเภท
(6)    เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันใดๆที่ผิดกฎหมาย
(7)    กระทำการทุจริตในการสอบ
(8)    ลงลายมือชื่อแทนผู้อื่น หรือปลอมแปลงเอกสารในการเข้าชั้นเรียน
(9)    ลงลายมือชื่อแทนผู้อื่น หรือปลอมแปลงเอกสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย
(10)พกพา หรือมีไว้ครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด
(11)เสพสุราของมึนเมาภายในเขตมหาวิทยาลัย
(12)เสพหรือมีไว้ครอบครอง จำหน่าย ซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย
 
ด้านความสงบเรียบร้อยของมหาวิทยาลัย
(1)    ไม่ให้ความร่วมมือ  ขัดขืน กล่าวข้อความอันเป็นเท็จปกปิดความจริงต่อผู้มีอำนาจสอบสวนการกระทำผิดวินัยของตนเอง  หรือของผู้อื่น
(2)    ก่อความไม่สงบภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
(3)    ก่อให้เกิดความแตกสามัคคีในหมู่นักศึกษา
(4)    ทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือเป็นตัวการสนับสนุนในการทำร้ายร่างกายผู้อื่น
(5)    ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์ บุกรุกหรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัย
 
ด้านศีลธรรมจริยธรรม ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(1)    ประพฤติตนในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเองบุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย
 
5-10
5-10
 
5-20
5-20
 
5-20
40 ขึ้นไป
40 ขึ้นไป
5-10
10 ขึ้นไป
 
10 ขึ้นไป
5-40
40 ขึ้นไป
 
 
10-20
 
30 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
10 ขึ้นไป
10 ขึ้นไป
 
 
 
10 ขึ้นไป
หมายเหตุ :กรณีกระทำผิดหลายฐานความผิดให้ลงโทษตัดคะแนนบทหนักที่สุด