ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  49
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,975
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,749
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  618,777
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 หมวด :  ข่าวทุนกู้ยืม   วันที่ :  14-07-2560
5ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความรวดเร็ว ***โปรดอ่านคำแนะนำก่อนตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติ***        
1.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา ลำดับ ที่กองทุนนัดหมาย                                                      
2.ยืนยันค่าเล่าในระบบ e-studentloan  ก่อนวันนัดหมาย                                                            
 2.1ช่องเลขที่ใบเสร็จ กรอกรหัสนักศึกษาของผู้กู้ เช่น 59210403512 *เฉพาะรหัส 59ให้ใส่เลขที่ใบลงทะเบียนเรียนจากระบบ ESS                                                      
  2.2ช่องวันที่ลงทะเบียน กรอกวันที่กรอกข้อมูล เช่น 14กรกฎาคม 2560                                                     
3.ผู้กู้ยืมต้องไม่มีพันธะ หนี้ใดๆ กับมหาวิทยาลัย                                                 
4.แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย(อนุโลมชุดวัฒนธรรมที่สุภาพ)และปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด    
5.เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการกู้ยืมตามระเบียบใหม่ ปี 2560เป็นต้นไป                                                    
  5.1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 2ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)                            
  5.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีอายุไม่ครบ 20ปี บริบูรณ์เท่านั้น) จำนวน 2ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)                                                
  5.3แบบลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองแล้วเท่านั้น                                                         
หมายเหตุ 1.ถือเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องติดตามข่าวสารกองทุน จะอ้างไม่ทราบไม่ได้ นักศึกษาที่ไม่มาตามที่กองทุนกำหนดถือว่าสละสิทธิ จะอ้างสิทธิภายหลังใดๆมิได้                                                         
  2.เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กำหนดลงนามแบบยืนยันในวันที่ 22-23กรกฎาคม 2560 โดยไม่ต้องยึดตามตารางนัดหมาย            

ตรวจสอบรายชื่อ

>> กองทุน กยศ. <<

>> กองทุน กรอ. <<