สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร       แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับทบทวน)       สรุปรายงานผลโครงการเปิดโลกกิจกรรม       รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560       สรุปโครงการตักบาตรทำบุญวันปีใหม่ 2561       รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)       แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  175
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,800
  เยี่ยมชมปีนี้ :  66,997
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  574,011
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 หมวด :  ข่าวทุนกู้ยืม   วันที่ :  17-11-2560
5 ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความรวดเร็ว ***โปรดอ่านคำแนะนำก่อนตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติ***         
  1.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา ลำดับ ที่กองทุนนัดหมาย                                                    
  2.ยืนยันค่าเล่าในระบบ e-studentloan  ก่อนวันนัดหมาย                                                          
     2.1 ช่องเลขที่ใบเสร็จ กรอกรหัสนักศึกษาของผู้กู้ เช่น 57210403512 *เฉพาะรหัส 59,60 ให้ใส่เลขที่ใบลงทะเบียนเรียนจากระบบ ESS                                                          
      2.2 ช่องวันที่ลงทะเบียน กรอกวันที่กรอกข้อมูล เช่น 14 กรกฎาคม 2560                                     
  3.ผู้กู้ยืมต้องไม่มีพันธะ หนี้ใดๆ กับมหาวิทยาลัย                                                           
  4.แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย(อนุโลมชุดวัฒนธรรมที่สุภาพ)และปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัดเฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนุโลมแต่งกายด้วยชุดสุภาพและรองเท้าหุ้มส้น                                   
  5.เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการกู้ยืมตามระเบียบใหม่ ปี 2560 เป็นต้นไป                                      
      5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
      5.2 กรณีที่สำรองจ่ายค่าเทอม ให้ถ่ายสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเทอมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
      5.3 แบบลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองแล้วเท่านั้น                                         
หมายเหตุ1. ถือเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องติดตามข่าวสารกองทุน จะอ้างไม่ทราบไม่ได้ นักศึกษาที่ไม่มาตามที่กองทุนกำหนดถือว่าสละสิทธิ จะอ้างสิทธิภายหลังใดๆมิได้                                                         
               2.กรณีที่ตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมให้ปฏิบัติ ดังนี้
               2.1 ผู้กู้ยืม รหัส 56, 57, 58  ติดต่อสอบถามที่คณะต้องสังกัดของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
               2.2 ผู้กู้ยืม รหัส 59, 60  ติดต่อแก้ไขเอกสารที่งานทุนการศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2560  


***ตรวจสอบรายชื่อ***

>>>กยศ.รหัส 4399 <<<

>>>กรอ.รหัส 4399 <<<

>>>กยศ.รหัส 5491 <<<