ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  435
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,057
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,075
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  591,104
  IP :  34.203.28.212
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
 หมวด :  ข่าวทุนกู้ยืม   วันที่ :  01-12-2560
5 ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความรวดเร็ว ***โปรดอ่านคำแนะนำก่อนตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติ***          
  1.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา ลำดับ ที่กองทุนนัดหมาย                                                    
  2.ยืนยันค่าเล่าในระบบ e-studentloan  ก่อนวันนัดหมาย                                                          
     2.1 ช่องเลขที่ใบเสร็จ กรอกรหัสนักศึกษาของผู้กู้ เช่น 57210403512 *เฉพาะรหัส 59,60 ให้ใส่เลขที่ใบลงทะเบียนเรียนจากระบบ ESS                                                          
      2.2 ช่องวันที่ลงทะเบียน กรอกวันที่กรอกข้อมูล เช่น 14 กรกฎาคม 2560                                     
  3.ผู้กู้ยืมต้องไม่มีพันธะ หนี้ใดๆ กับมหาวิทยาลัย                                                           
  4.แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย(อนุโลมชุดวัฒนธรรมที่สุภาพ)และปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัดเฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนุโลมแต่งกายด้วยชุดสุภาพและรองเท้าหุ้มส้น                                   
  5.เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการกู้ยืมตามระเบียบใหม่ ปี 2560 เป็นต้นไป                                      
      5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
      5.2 กรณีที่สำรองจ่ายค่าเทอม ให้ถ่ายสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเทอมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
      5.3 แบบลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองแล้วเท่านั้น                                         
หมายเหตุ1. ถือเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องติดตามข่าวสารกองทุน จะอ้างไม่ทราบไม่ได้ นักศึกษาที่ไม่มาตามที่กองทุนกำหนดถือว่าสละสิทธิ จะอ้างสิทธิภายหลังใดๆมิได้                                                         
               2.กรณีที่ตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมให้ปฏิบัติ ดังนี้
               2.1 ผู้กู้ยืม รหัส 56, 57, 58  ติดต่อสอบถามที่คณะต้องสังกัดของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
               2.2 ผู้กู้ยืม รหัส 59, 60  ติดต่อแก้ไขเอกสารที่งานทุนการศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 

***ตรวจสอบรายชื่อ***

>>>กยศ.รหัส 4399 <<<

>>>กรอ.รหัส 4399 <<<

>>>กยศ.รหัส 5491 <<<