ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561       ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2560       แนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561       แนวปฏิบัติ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561       ปฏิทินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ปีการศึกษา 2561       คู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2561       บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  155
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,010
  เยี่ยมชมปีนี้ :  35,339
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  542,353
  IP :  54.198.104.202
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
         
         "ศิษย์เก่าม่วง –ขาว   เชื่อมความสัมพันธ์   สร้างสรรค์และพัฒนา”

 
พันธกิจ

               
             1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
             2. ดำเนินการบริหารกองทุนศิษย์เก่า ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
             3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศิษย์เก่า ศิษย์เก่าดีเด่นและเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
             4. พัฒนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยให้เกิดเครือข่ายสู่สากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
             5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์โดยการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่างๆ
             6.  รวบรวม  จัดทำ และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการมหาวิทยาลัย
             7.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล   ข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์แก่ศิษย์เก่าและสาธารณชน
            8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่าและข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน  จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาและสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน
                 และมหาวิทยาลัย
            9. จัดตั้งกองทุนศิษย์เก่า   โดยร่วมมือและระดมทุนจากศิษย์เก่า   รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เพื่อปรับปรุงทำเนียบศิษย์เก่า
           11.  อำนวยความสะดวกให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ