ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  34
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,960
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,734
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  618,762
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
         
         "ศิษย์เก่าม่วง –ขาว   เชื่อมความสัมพันธ์   สร้างสรรค์และพัฒนา”

 
พันธกิจ

               
             1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
             2. ดำเนินการบริหารกองทุนศิษย์เก่า ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
             3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศิษย์เก่า ศิษย์เก่าดีเด่นและเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
             4. พัฒนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยให้เกิดเครือข่ายสู่สากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
             5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์โดยการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่างๆ
             6.  รวบรวม  จัดทำ และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการมหาวิทยาลัย
             7.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล   ข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์แก่ศิษย์เก่าและสาธารณชน
            8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่าและข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน  จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาและสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน
                 และมหาวิทยาลัย
            9. จัดตั้งกองทุนศิษย์เก่า   โดยร่วมมือและระดมทุนจากศิษย์เก่า   รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เพื่อปรับปรุงทำเนียบศิษย์เก่า
           11.  อำนวยความสะดวกให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ