สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร       แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับทบทวน)       สรุปรายงานผลโครงการเปิดโลกกิจกรรม       รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560       สรุปโครงการตักบาตรทำบุญวันปีใหม่ 2561       รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)       แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  189
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,814
  เยี่ยมชมปีนี้ :  67,011
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  574,025
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
         
         "ศิษย์เก่าม่วง –ขาว   เชื่อมความสัมพันธ์   สร้างสรรค์และพัฒนา”

 
พันธกิจ

               
             1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
             2. ดำเนินการบริหารกองทุนศิษย์เก่า ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
             3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศิษย์เก่า ศิษย์เก่าดีเด่นและเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
             4. พัฒนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยให้เกิดเครือข่ายสู่สากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
             5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์โดยการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่างๆ
             6.  รวบรวม  จัดทำ และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการมหาวิทยาลัย
             7.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล   ข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์แก่ศิษย์เก่าและสาธารณชน
            8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่าและข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน  จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาและสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน
                 และมหาวิทยาลัย
            9. จัดตั้งกองทุนศิษย์เก่า   โดยร่วมมือและระดมทุนจากศิษย์เก่า   รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เพื่อปรับปรุงทำเนียบศิษย์เก่า
           11.  อำนวยความสะดวกให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ