บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559       แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์ ฝึกวิชาชีพครู       ข่าวการรับสมัครงาน       คำสั่งคณะกรรมการบริหารและประสานงานกิจการนักศึกษา 2559       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ ประเภทผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่ ภาคเรียนที่1/2560      
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  89
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,488
  เยี่ยมชมปีนี้ :  19,528
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  526,542
  IP :  54.166.172.33
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
         
         "ศิษย์เก่าม่วง –ขาว   เชื่อมความสัมพันธ์   สร้างสรรค์และพัฒนา”

 
พันธกิจ

               
             1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
             2. ดำเนินการบริหารกองทุนศิษย์เก่า ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
             3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศิษย์เก่า ศิษย์เก่าดีเด่นและเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
             4. พัฒนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยให้เกิดเครือข่ายสู่สากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
             5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์โดยการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่างๆ
             6.  รวบรวม  จัดทำ และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการมหาวิทยาลัย
             7.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล   ข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์แก่ศิษย์เก่าและสาธารณชน
            8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่าและข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน  จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาและสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน
                 และมหาวิทยาลัย
            9. จัดตั้งกองทุนศิษย์เก่า   โดยร่วมมือและระดมทุนจากศิษย์เก่า   รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เพื่อปรับปรุงทำเนียบศิษย์เก่า
           11.  อำนวยความสะดวกให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ