ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย พื้นที่นามน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  88
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  979
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,803
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  683,943
  IP :  3.234.143.26
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

          สำนักกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ มีความเป็นมา เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2539 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาระดับท้องถิ่นของรัฐบาลขึ้นใหม่พร้อมกัน 5 แห่ง ได้โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏชัยภูมิ โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏนครพนม โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีษะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงได้กระจายการศึกษา โดยจัดตั้งสถานที่เรียนในชุมชนท้องถิ่น
          การจัดตั้งสถาบันราชภัฏเริ่มแรกนั้น พ.ศ. 2539 มีชื่อว่า โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ซี่งอยู่ในความควบคุมดูแลและรับผิดชอบของสถาบันราชภัฏอุดรธานี โดยมีนายนพพร โฆสิระโยธินรองอธิการสถาบันราชภัฏอุดรธานี ทำหน้าเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จนกระทั้งปีพ.ศ. 2542 สถาบันจึงได้เปิดการเรียนการสอน ซึ่งในขณะนั้นสถาบันยังใช้ชื่อเดิมอยู่ และในที่ประชุมโดยมีนายนพพร โฆสิระโยธิน เป็นประธาน นายประสิทธิ์ รางศรี ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมาช่วยราชการในระยะแรก นายสำราญ พรพลทอง อาจารย์ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างโครงการมิยาซาวา 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 นักการภารโรง 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน ได้แบ่งหน่วยงานในสถาบันออกเป็น 5 ฝ่ายดังนี้ ฝ่ายสำนักงานอธิการ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายชุมชนประชาสัมพันธ์ และฝ่ายกิจการนักศึกษา
          โดยมติที่ประชุมให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหัวหน้างานคือ นายวรศิลป์ อัยวรรณ และได้แบ่งงานออกเป็น 6 งาน คือ งานเลขานุการ งานแนะแนว งานทุนการศึกษา งานกีฬางานนันทนาการ และงานพยาบาล
          ในปีการศึกษา 2542 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญาทั้งหมด 3 โปรแกรม คือ  โปรแกรมวิชาก่อสร้าง โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ ต่อมา นายนพพร โฆสิระโยธิน ได้ขอย้ายกลับไปปฏิบัติราชการที่สถาบันราชภัฏอุดรธานี ทางสำนักงานสภาราชภัฏจึงแต่งตั้งให้ นายสหัส หาญสินธุ์ รองอธิการบดี สถาบันราชภัฏมหาสารคามปฏิบัติหน้าที่แทน
            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2544 ได้ยกฐานะโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งพร้อมกับสถาบันราชภัฏใหม่ อีก 4 แห่ง จัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยแบ่งเป็น 2 คณะวิชา  และ 4 สำนัก คือ  คณะวิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาการวิชาชีพ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้  สำนักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และสำนักกิจการนักศึกษา
            ในปีการศึกษา 2544 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับอนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจและสาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ กศ.บป. ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ กศ.ปช.) ระดับอนุปริญญาและ ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ในสาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษารวมทั้งหลักสูตรพิเศษในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ปีการศึกษา 2544 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
          ปีการศึกษา 2548 จัดการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) และเปิดสอนหลักสูตรปริญญา 4 ปี ในภาคปกติ  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 1 คณะ 1 สำนัก คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี ในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปิดสอนใน 4 สาขา คือ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2552 วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ดร.ประดิษฐ์  ฉัตรจรัสกูล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่ง ที่     / ๒๕๕๒ เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และจัดได้กองพัฒนานักศึกษาขึ้นโดยมี นางณัฐวดี  พัฒนโพธิ์ เป็นรองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และแต่งตั้งให้นายนิวัฒน์ สาระขันธ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา และได้แบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างงานของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา เป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้
 
         โครงสร้างกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  แบ่งออกเป็นกลุ่มงานย่อย 9 กลุ่มงาน  ดังนี้

 

งานธุรการ งานพัฒนานักศึกษา งานวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพ งานทุนการศึกษา งานเวชศึกษาและพยาบาล งานหอพัก งานกีฬาและนันทนาการ งานข้อมูลสารสนเทศ
และวารสาร
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
-งานธุรการ
-งานสารบรรณ
-งานพัสดุ
-งานการเงินและบัญชี
-งานบุคคล
-งานประชุมและพิธีการ
-งานสำรวจความต้องการความจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
-แม่บ้านประจำกลุ่มงาน

 
-งานองค์การบริหารนักศึกษา
-สภานักศึกษา
-งานชมรม
-งานกิจกรรมนักศึกษา
-งานวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล
-งานโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
-งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
-งานวินัยและปกครองนักศึกษา
-งานอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
-งานผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
-งานนักศึกษาวิชาทหาร  (รด.)
-งานทะเบียนบ้านนักศึกษา
-งานประสานงานและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 
-งานแนะแนวและให้คำปรึกษา
-งานทุนทั่วไป
-งานทุนการศึกษา  (กยศ.)
-งานบริการและจัดหางาน
-งานสำรวจความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
-งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรคติดต่อ
-งานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
-งานพยาบาล
-งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานตรวจสุขภาพนักศึกษา
-งานบริการเวชภัณฑ์
-สวัสดิการบุคลากรกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
- งานบริการสุขอนามัยโรงอาหาร
-งานบริการและประสานงานทั่วไป
-งานธุรการประจำหอพัก
-งานให้คำปรึกษาและที่ปรึกษาหอพัก
-งานอาคารสถานที่  ซ่อมบำรุงและรักษาความปลอดภัย
-งานสวัสดิการหอพัก
-แม่บ้านประจำหอพัก

 
-งานบริการศูนย์กีฬาและสนามกีฬา
-งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาภายในและภายนอก
-บริการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา
-บริการห้องฟิตเนส
-บริการโรงยิม
-งานแสดงดนตรีกิจกรรมพิเศษ

 
-งานฐานข้อมูลนักศึกษา
-งานพัฒนาเว็บไซต์
-งานป้ายประชาสัมพันธ์
-งานวารสารกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
-งานประกันคุณภาพ
-งานสำรวจความพึงพอใจของ  ผู้ใช้บริการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
-งานฐานข้อมูลศิษย์เก่า
-งานชมรมศิษย์เก่า
-งานกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์
-งานวารสารศิษย์เก่า
-งานสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
-งานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต