ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย พื้นที่นามน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  98
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  989
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,813
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  683,953
  IP :  3.234.143.26
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
          1.  มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา
          2.  มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
          3.  มีความขยันอดทน  เสียสละ  ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
          4.  มีความเป็นประชาธิปไตย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          5. มีความฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์ของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคม  และประเทศชาติ
          6.  มีความรู้  และรู้จักเลือกใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีและปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อโรคภัยและยาเสพติด
          7.  มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่นได้
          8.  มีความรักและหวงแหน สืบสาน  เผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          9.  มีความรัก เชิดชูเกียรติยศ ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับรู้


 
 
 

ตราครุฑ

ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
-------------------------------------
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย    ราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่มุ่งเน้นลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับคุณลักษณะด้านความรู้ วิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางด้านสังคม ดำเนินไปตามคุณภาพบัณฑิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จึงกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ดังนี้

  1. มีความเสียสละและจิตสาธารณะ
  2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีวินัยต่อตนเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  4. มีความมุ่งมั่น พากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
  5. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ทำให้เสียชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
  6. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ และมีกิริยามารยาทดีงาม
  7. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย
  8. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  9. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม  พ.ศ.2555
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์