ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  21
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,947
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,721
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  618,749
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
          1.  มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา
          2.  มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
          3.  มีความขยันอดทน  เสียสละ  ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
          4.  มีความเป็นประชาธิปไตย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          5. มีความฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์ของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคม  และประเทศชาติ
          6.  มีความรู้  และรู้จักเลือกใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีและปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อโรคภัยและยาเสพติด
          7.  มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่นได้
          8.  มีความรักและหวงแหน สืบสาน  เผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          9.  มีความรัก เชิดชูเกียรติยศ ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับรู้


 
 
 

ตราครุฑ

ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
-------------------------------------
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย    ราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่มุ่งเน้นลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับคุณลักษณะด้านความรู้ วิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางด้านสังคม ดำเนินไปตามคุณภาพบัณฑิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จึงกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ดังนี้

  1. มีความเสียสละและจิตสาธารณะ
  2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีวินัยต่อตนเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  4. มีความมุ่งมั่น พากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
  5. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ทำให้เสียชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
  6. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ และมีกิริยามารยาทดีงาม
  7. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย
  8. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  9. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม  พ.ศ.2555
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์