ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  36
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,962
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,736
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  618,764
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  การขอผ่อนผันการขอตรวจเลือก

     1.อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (นับปีพ.ศ.ที่เกิด)
     2.มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
     3.กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า แต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท
     4.นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกอีก แต่จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี
     5.นักศึกษาใหม่ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้วจากสถานศึกษาเดิม เมื่อได้เข้าศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่พร้อมแนบหลักฐานที่ใช้ยื่นในการขอผ่อนผัน

หลักฐานในการยื่นขอผ่อนผันกับทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     1.สำเนา สด.9(หน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
     2.สำเนาหมายเรียกเข้ารรับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ
     3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
     4.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ผหน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
     5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ
     6.สำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร

หมายเหตุ
     เอกสารหลักฐานตามข้อ 1-6 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง

     วันเวลา ในการดำเนินการรับเอกสารในการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

รอบแรก
     ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน ของทุกปี
รอบสอง
     ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี

หมายเหตุ
   หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่านักศึกษาส่งเอกสารล่าช้า ทางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา ดังกล่าว