ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561       ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2560       แนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561       แนวปฏิบัติ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561       ปฏิทินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ปีการศึกษา 2561       คู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2561       บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  293
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,028
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,660
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  547,674
  IP :  54.198.195.11
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  การขอผ่อนผันการขอตรวจเลือก

     1.อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (นับปีพ.ศ.ที่เกิด)
     2.มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
     3.กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า แต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท
     4.นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกอีก แต่จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี
     5.นักศึกษาใหม่ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้วจากสถานศึกษาเดิม เมื่อได้เข้าศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่พร้อมแนบหลักฐานที่ใช้ยื่นในการขอผ่อนผัน

หลักฐานในการยื่นขอผ่อนผันกับทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     1.สำเนา สด.9(หน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
     2.สำเนาหมายเรียกเข้ารรับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ
     3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
     4.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ผหน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
     5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ
     6.สำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร

หมายเหตุ
     เอกสารหลักฐานตามข้อ 1-6 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง

     วันเวลา ในการดำเนินการรับเอกสารในการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

รอบแรก
     ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน ของทุกปี
รอบสอง
     ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี

หมายเหตุ
   หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่านักศึกษาส่งเอกสารล่าช้า ทางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา ดังกล่าว