ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย พื้นที่นามน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  118
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,009
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,833
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  683,973
  IP :  3.234.143.26
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
        กองทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบัน การศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีควมตั้งใจในการศึกษาแต่มีฐานะยากจน เพื่อคัดเลือก รับทุนการศึกษานิสิตที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สถานศึกษาต้นสังกัดหรือที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
        ทุนการศึกษานี้เป็นดอกผลมาจาก “กองทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นกองทุนที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ เป็นทุนการศึกษาในระดับต่อเนื่อง สำหรับเยาวชนที่ใฝ่หาความรู้แต่มีฐานะยากจน โดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ 10 ล้านบาท สำหรับสนับสนุนทุนการศึกษา
 
คุณสมบัติของผู้รับทุน 
        1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ 
        2. ต้องไม่เป็นผู้รับทุนอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน 
        3. มีความขยันเหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
        4. เป็นผู้ที่บิดามารดามีฐานะยากจน และมีบุตรในอุปการะหลายคน 
        5. มีสุขภาพดีพอที่จะศึกษาเล่าเรียนได้ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

 
เงื่อนไขทุน 
          จะให้ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 4 งวด งวดละ 5,000 บาท ( 1 งวด เท่ากับ 3 เดือน เริ่มต้นเดือน เมษายน - เดือนมีนาคม ของปีถัดไป) และคณะกรรมการกองทุนมีมติให้กำหนดพิจารณาที่ละ 1 เทอม กรณีนักศึกษาทุนการศึกษาก่อนครบหลักสูตร ก็ได้นับทุนเพียงเทอมที่จบเท่านั้น
 
วิธีรับทุน
        ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย สาขาที่ตนสะดวก เพื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้ฝากเงินทุนการศึกษาให้ ในการนี้ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ( กรณีที่เปิดบัญชีต่างจังหวัด ซึ่งสำนักงาน ได้ประสานงานกับธนาคาร นักศึกษาจะเสียค่าโอนครั้งละ 10 บาทเท่านั้น การทำบัตร ATM ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง
และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
          1. นักศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนต่อเนื่อง เมื่อจบการศึกษาในแต่ละเทอม โดยขอให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้ 
                   1.1 ติดต่อกับอาจารย์ที่ดูแลเรื่องการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของตนเองแล้ว ขอให้สถาบันทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวบรวม แจ้งรายละเอียดว่านักศึกษาคนใด หรือคาดว่าจะจบ หรือไม่จบการศึกษา รวมทั้ง รับรองสถานะ การเป็นนักศึกษา หรือขาดคุณสมบัติที่ได้รับทุนในเทอมต่อไป 

                   1.2 ในส่วนของผลการเรียนของแต่ละเทอม ให้สถาบันส่งผลการเรียนปีละ 1 ครั้ง เพื่อแสดงว่าผลการเรียนยัง อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด แต่ในกรณีถ้านักศึกษาจบ ให้ทางสถาบัน ส่งผลการเรียนของเทอมนั้นให้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทราบด้วย 
                   1.3 ขอความร่วมมือจากสถาบันและนักศึกษาทุน รีบแจ้งข้อมูล 1.1 และ 1.2 โดยด่วนที่สุด เพราะหากล้าช้าจะมีผลกระทบ กับการโอนเงินทุน
          2.นักศึกษาควรส่งจดหมายติดต่อกับงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บ้าง จะเขียนเล่าเรื่องอะไรก็ได้
          3. หากมีปัญหา สอบถามได้ที่
งานประชาสัมพันธ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
โทร. 0-2282-7287
          4. เข้าร่วมกิจกรรมที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ให้ใกล้ชิด และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเอง โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแจ้ง ผ่านสถาบัน
การพิจารณาให้ทุน
          คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ทุนจากจำนวนนิสิตนักศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ คัดเลือกและส่งมา

 
การรับทุนสิ้นสุด 
        1. ผู้รับทุนการศึกษาตาย 
        2. สละสิทธิ์ 
        3. ลาออก หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาหรือผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน ของชั้นเรียน 
        4. ต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        5. ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือการคัดเลือกผู้รับทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด 
        6.ผู้ได้รับทุนมิได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาตามที่กำหนดไว้

 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โดยตรงได้ที่
          สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ 0-2282-7287  หรือ
         งานทุนการศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อาคารช่อตะแบก ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-4360-2043 ต่อ 501 ต่อเบอร์ IP Phone 1019 โทรสาร 0-4360-2044