สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร       แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับทบทวน)       สรุปรายงานผลโครงการเปิดโลกกิจกรรม       รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560       สรุปโครงการตักบาตรทำบุญวันปีใหม่ 2561       รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)       แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  235
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,860
  เยี่ยมชมปีนี้ :  67,057
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  574,071
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนนางสาวละออ หลิมเซงท่าย
          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา นางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย ทุนรายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจำนวน ๑ ทุน โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้  

          ๑. มีความประพฤติดี
          ๒. มีความขยันหมั่นเพียร
          ๓. เป็นผู้ซึ่งไม่ได้รับทุนอื่นอยู่แล้ว

 
เอกสารประกอบการสมัคร

          1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวน ๑ นิ้ว ๑ รูป 
          2. แบบฟอร์มใบสมัครขอได้
ที่ห้องงานทุนการศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคารช่อตะแบก ชั้น 1

          จึงขอให้นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์เงื่อนไขของทุน ให้ติดตามประกาศ   รับสมัคร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกอยู่ในช่วงประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี