ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561       ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2560       แนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561       แนวปฏิบัติ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561       ปฏิทินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ปีการศึกษา 2561       คู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2561       บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  200
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,055
  เยี่ยมชมปีนี้ :  35,384
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  542,398
  IP :  54.198.104.202
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนนางสาวละออ หลิมเซงท่าย
          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา นางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย ทุนรายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจำนวน ๑ ทุน โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้  

          ๑. มีความประพฤติดี
          ๒. มีความขยันหมั่นเพียร
          ๓. เป็นผู้ซึ่งไม่ได้รับทุนอื่นอยู่แล้ว

 
เอกสารประกอบการสมัคร

          1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวน ๑ นิ้ว ๑ รูป 
          2. แบบฟอร์มใบสมัครขอได้
ที่ห้องงานทุนการศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคารช่อตะแบก ชั้น 1

          จึงขอให้นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์เงื่อนไขของทุน ให้ติดตามประกาศ   รับสมัคร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกอยู่ในช่วงประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี