ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย พื้นที่นามน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  51
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,304
  เยี่ยมชมปีนี้ :  31,516
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  685,656
  IP :  34.234.207.100
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนนางสาวละออ หลิมเซงท่าย
          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา นางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย ทุนรายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจำนวน ๑ ทุน โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้  

          ๑. มีความประพฤติดี
          ๒. มีความขยันหมั่นเพียร
          ๓. เป็นผู้ซึ่งไม่ได้รับทุนอื่นอยู่แล้ว

 
เอกสารประกอบการสมัคร

          1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวน ๑ นิ้ว ๑ รูป 
          2. แบบฟอร์มใบสมัครขอได้
ที่ห้องงานทุนการศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคารช่อตะแบก ชั้น 1

          จึงขอให้นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์เงื่อนไขของทุน ให้ติดตามประกาศ   รับสมัคร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกอยู่ในช่วงประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี