ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  42
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,968
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,742
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  618,770
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนนางสาวละออ หลิมเซงท่าย
          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา นางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย ทุนรายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจำนวน ๑ ทุน โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้  

          ๑. มีความประพฤติดี
          ๒. มีความขยันหมั่นเพียร
          ๓. เป็นผู้ซึ่งไม่ได้รับทุนอื่นอยู่แล้ว

 
เอกสารประกอบการสมัคร

          1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวน ๑ นิ้ว ๑ รูป 
          2. แบบฟอร์มใบสมัครขอได้
ที่ห้องงานทุนการศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคารช่อตะแบก ชั้น 1

          จึงขอให้นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์เงื่อนไขของทุน ให้ติดตามประกาศ   รับสมัคร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกอยู่ในช่วงประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี