บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559       แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์ ฝึกวิชาชีพครู       ข่าวการรับสมัครงาน       คำสั่งคณะกรรมการบริหารและประสานงานกิจการนักศึกษา 2559       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ ประเภทผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่ ภาคเรียนที่1/2560      
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  71
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,470
  เยี่ยมชมปีนี้ :  19,510
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  526,524
  IP :  54.166.172.33
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนนางสาวละออ หลิมเซงท่าย
          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา นางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย ทุนรายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจำนวน ๑ ทุน โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้  

          ๑. มีความประพฤติดี
          ๒. มีความขยันหมั่นเพียร
          ๓. เป็นผู้ซึ่งไม่ได้รับทุนอื่นอยู่แล้ว

 
เอกสารประกอบการสมัคร

          1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวน ๑ นิ้ว ๑ รูป 
          2. แบบฟอร์มใบสมัครขอได้
ที่ห้องงานทุนการศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคารช่อตะแบก ชั้น 1

          จึงขอให้นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์เงื่อนไขของทุน ให้ติดตามประกาศ   รับสมัคร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกอยู่ในช่วงประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี