ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561       ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2560       แนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561       แนวปฏิบัติ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561       ปฏิทินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ปีการศึกษา 2561       คู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2561       บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  184
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,039
  เยี่ยมชมปีนี้ :  35,368
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  542,382
  IP :  54.198.104.202
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
กองทุนเงินยืมช่วยเหลือนักศึกษา (ทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย)
         เป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมในระยะสั้น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

           1. ยืมได้ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท
         2. ยืมต้องคืนเงินยืมทั้งหมดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ได้รับเงินยืม ยกเว้นผู้ที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น ต้องคืนเงินทั้งหมดก่อนขอจบการศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 วัน
           3. หากนักศึกษาไม่คืนเงินยืมส่งตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด จะต้องจ่ายค่าปรับและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ยืมเงินจากกองทุนนี้เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ค่าปรับกรณีคืนเงินยืมช้ากว่ากำหนดคิดร้อยละ 1 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่วันครบสัญญาคืนเงิน เศษของเดือนถ้าไม่ถึง 15 วันคิดเป็น 15 วัน ถ้าเกิน 15 วันคิดเป็น 1 เดือน;30 วัน)
        4. ผู้ยืมเงินหากไม่คืนเงินทั้งหมด จะยืมเงินอีกไม่ได้
        5. ผู้ยืมเงินต้องทำตามสัญญา และปฏิบัติตามเงื่องไขที่กคณะกรรมการกำหนด
           6. การยืมเงินต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลรับรอง และต้องมีบิดา หรือมารดาเป็นคนค้ำประกัน

หลักฐานประกอบ
 
ผู้กู้ยืม

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม     จำนวน          2        แผ่น
     2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ยืม                   จำนวน          2        แผ่น
     3. สำเนาบัตรนักศึกษา                          จำนวน          2        แผ่น
 
ผู้ค้ำ 

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำ        จำนวน          2        แผ่น
     2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ                     จำนวน          2        แผ่น