ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  32
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,958
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,732
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  618,760
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
กองทุนเงินยืมช่วยเหลือนักศึกษา (ทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย)
         เป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมในระยะสั้น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

           1. ยืมได้ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท
         2. ยืมต้องคืนเงินยืมทั้งหมดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ได้รับเงินยืม ยกเว้นผู้ที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น ต้องคืนเงินทั้งหมดก่อนขอจบการศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 วัน
           3. หากนักศึกษาไม่คืนเงินยืมส่งตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด จะต้องจ่ายค่าปรับและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ยืมเงินจากกองทุนนี้เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ค่าปรับกรณีคืนเงินยืมช้ากว่ากำหนดคิดร้อยละ 1 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่วันครบสัญญาคืนเงิน เศษของเดือนถ้าไม่ถึง 15 วันคิดเป็น 15 วัน ถ้าเกิน 15 วันคิดเป็น 1 เดือน;30 วัน)
        4. ผู้ยืมเงินหากไม่คืนเงินทั้งหมด จะยืมเงินอีกไม่ได้
        5. ผู้ยืมเงินต้องทำตามสัญญา และปฏิบัติตามเงื่องไขที่กคณะกรรมการกำหนด
           6. การยืมเงินต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลรับรอง และต้องมีบิดา หรือมารดาเป็นคนค้ำประกัน

หลักฐานประกอบ
 
ผู้กู้ยืม

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม     จำนวน          2        แผ่น
     2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ยืม                   จำนวน          2        แผ่น
     3. สำเนาบัตรนักศึกษา                          จำนวน          2        แผ่น
 
ผู้ค้ำ 

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำ        จำนวน          2        แผ่น
     2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ                     จำนวน          2        แผ่น