ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย พื้นที่นามน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  103
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  994
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,818
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  683,958
  IP :  3.234.143.26
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ชมรมนักศึกษา
                       
                          หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม


 
การขอจัดตั้งชมรม
                หลักเกณฑ์และเอกสารที่ต้องดำเนินการ

                ๑.  ชมรมที่จะจัดตั้งต้องมีลักษณะการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
                                ๑.๑  กิจกรรมด้านวิชาการ
                                ๑.๒  กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
                                ๑.๓  กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
                                ๑.๔  กิจกรรมด้านนันทนาการ
                                ๑.๕  กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

                ๒.  กลุ่มนักศึกษาที่รวมกลุ่มขอจัดตั้งชมรมจะต้องมีสมาชิก ไม่น้อยกว่า ๕๐  คน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยนักศึกษาสมาชิกจาก ๒  คณะ โดยต้องมีอัตราส่วนที่เหมาะสม

                ๓.  ต้องมีหนังสือขออนุญาตจัดตั้งชมรม

                ๔.  ต้องมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย
                                ๔.๑ ประธานชมรม                            ๑  คน
                                ๔.๒ รองประธานชมรม                      ๓  คน
                                ๔.๓ กรรมการฝ่ายต่าง ๆ                  ๑๐  คน
                                ๔.๔ กรรมการและเลขานุการ              ๑  คน

                ๕. ต้องมีแบบเสนอชื่อและประวัติอาจารย์ชมรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามยินยอมเป็นที่ปรึกษาชมรม

                ๖. ต้องมีระเบียบข้อบังคับของชมรม   ที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย   ผ่านการเห็นชอบจาก ประธานชมรม และอาจารย์ที่ปรึกษา

                ๗. ต้องมีปฏิทินแผนงานการดำเนินการของชมรมที่ชัดเจน