ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561       ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2560       แนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561       แนวปฏิบัติ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561       ปฏิทินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ปีการศึกษา 2561       คู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2561       บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  52
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,907
  เยี่ยมชมปีนี้ :  35,236
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  542,250
  IP :  54.224.2.123
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ชมรมนักศึกษา
                       
                          หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม


 
การขอจัดตั้งชมรม
                หลักเกณฑ์และเอกสารที่ต้องดำเนินการ

                ๑.  ชมรมที่จะจัดตั้งต้องมีลักษณะการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
                                ๑.๑  กิจกรรมด้านวิชาการ
                                ๑.๒  กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
                                ๑.๓  กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
                                ๑.๔  กิจกรรมด้านนันทนาการ
                                ๑.๕  กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

                ๒.  กลุ่มนักศึกษาที่รวมกลุ่มขอจัดตั้งชมรมจะต้องมีสมาชิก ไม่น้อยกว่า ๕๐  คน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยนักศึกษาสมาชิกจาก ๒  คณะ โดยต้องมีอัตราส่วนที่เหมาะสม

                ๓.  ต้องมีหนังสือขออนุญาตจัดตั้งชมรม

                ๔.  ต้องมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย
                                ๔.๑ ประธานชมรม                            ๑  คน
                                ๔.๒ รองประธานชมรม                      ๓  คน
                                ๔.๓ กรรมการฝ่ายต่าง ๆ                  ๑๐  คน
                                ๔.๔ กรรมการและเลขานุการ              ๑  คน

                ๕. ต้องมีแบบเสนอชื่อและประวัติอาจารย์ชมรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามยินยอมเป็นที่ปรึกษาชมรม

                ๖. ต้องมีระเบียบข้อบังคับของชมรม   ที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย   ผ่านการเห็นชอบจาก ประธานชมรม และอาจารย์ที่ปรึกษา

                ๗. ต้องมีปฏิทินแผนงานการดำเนินการของชมรมที่ชัดเจน