ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  37
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,963
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,737
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  618,765
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ชมรมนักศึกษา
                       
                          หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม


 
การขอจัดตั้งชมรม
                หลักเกณฑ์และเอกสารที่ต้องดำเนินการ

                ๑.  ชมรมที่จะจัดตั้งต้องมีลักษณะการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
                                ๑.๑  กิจกรรมด้านวิชาการ
                                ๑.๒  กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
                                ๑.๓  กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
                                ๑.๔  กิจกรรมด้านนันทนาการ
                                ๑.๕  กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

                ๒.  กลุ่มนักศึกษาที่รวมกลุ่มขอจัดตั้งชมรมจะต้องมีสมาชิก ไม่น้อยกว่า ๕๐  คน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยนักศึกษาสมาชิกจาก ๒  คณะ โดยต้องมีอัตราส่วนที่เหมาะสม

                ๓.  ต้องมีหนังสือขออนุญาตจัดตั้งชมรม

                ๔.  ต้องมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย
                                ๔.๑ ประธานชมรม                            ๑  คน
                                ๔.๒ รองประธานชมรม                      ๓  คน
                                ๔.๓ กรรมการฝ่ายต่าง ๆ                  ๑๐  คน
                                ๔.๔ กรรมการและเลขานุการ              ๑  คน

                ๕. ต้องมีแบบเสนอชื่อและประวัติอาจารย์ชมรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามยินยอมเป็นที่ปรึกษาชมรม

                ๖. ต้องมีระเบียบข้อบังคับของชมรม   ที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย   ผ่านการเห็นชอบจาก ประธานชมรม และอาจารย์ที่ปรึกษา

                ๗. ต้องมีปฏิทินแผนงานการดำเนินการของชมรมที่ชัดเจน