ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  22
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,948
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,722
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  618,750
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
 
                                ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   ประจำปีการศึกษา   2557
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี แผนงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 17-18 ก.ค. 57 กิจกรรมรับน้องเข้าหอพัก2557 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา
2 21 ก.ค.-2 ส.ค.57 กิจกรรมประชุมเชียร์ รับน้องใหม่  ปี  2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ องค์การนักศึกษา
3 27-ก.ค.-57 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ  2557 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
4 28 - 30 ก.ค.57 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ  2557 ห้องประชุมดอกอัญชัน กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
5 30-ก.ค.-57 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี  2557 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
6 1-ส.ค.-57 กิจกรรมทำบุญหอพัก  ปีการศึกษา 2557 หอพักใน (หญิง) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
7 8  ส.ค.-12 ส.ค. 57 กิจกรรมราชภัฏเทิดพระคุณแม่  ปีการศึกษา  2557 อาคาร(โรงอาหาร)/ศาลากลาง องค์การนักศึกษา
8 15-ส.ค.-57 กิจกรรมประกวดขวัญใจน้องใหม่  ( Freshy 2014 ) เวทีกลางแจ้ง  อาคารช่อตะแบก องค์การนักศึกษา
9 21-ส.ค.-57 กิจกรรมไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ  ปีการศึกษา  2557 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) องค์การนักศึกษา
10 23ส.ค. 57 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและประชุมผู้ปกครอง กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ห้องประชุมดอกคูณ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
11 **** กิจกรรมวิ่งประเพณีม่วง- ขาว และกีฬาสานสัมพันธ์ น้อง พี่ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ องค์การนักศึกษา
12 27-ส.ค.-57 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม และพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ชมรม 2557 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) องค์การนักศึกษา
13 28-ส.ค.-57 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ องค์การนักศึกษา
14 29-ส.ค.-57 กิจกรรมอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อ  ประจำปี 2557 ห้องประชุม  อาคารช่อตะแบก กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
15 *** กิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์"ตะแบกเกมส์" ครั้งที่ 13 สนามกีฬากลาง องค์การนักศึกษา
16 23-ต.ค.-57 กิจกรรมวันปิยะมหาราช2557 ที่ว่าการอำเภอนามน องค์การนักศึกษา
17 4-5 ธ.ค. 57 กิจกรรมราชภัฏเทิดพระคุณพ่อ  ประจำปีการศึกษา  2557 อาคาร (โรงอาหาร)/ศาลากลาง องค์การนักศึกษา
18 ธ.ค.-57 กิจกรรมค่ายราชภัฏ (อีสาน ) อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์การนักศึกษา
19 18-26 ธ.ค.57 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
20 16-17 ม.ค. 58 กิจกรรมอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 ห้องประชุม  อาคารช่อตะแบก องค์การนักศึกษา
21 13 ก.พ.58 กิจกรรมวันราชภัฏ อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) องค์การนักศึกษา
22 ก.พ.-58 กิจกรรมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ระบุ องค์การนักศึกษา
 
23 ก.พ.-58 กิจกรรมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ยังไม่ระบุ องค์การนักศึกษา
24 มี.ค. 58 กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ  2558 อาคารช่อตะแบก องค์การนักศึกษา
25 เม.ย.-58 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารช่อตะแบก กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
26 พ.ค.  58 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
27 พ.ค.  58 กิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปี 2558 อาคารช่อตะแบก กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
28 มิ.ย.-58 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาและการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค2558 ยังไม่ระบุ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
29 ก.ค.-58 กิจกรรมฝึกพี่Staff รับน้อง ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ องค์การนักศึกษา
30 ** กิจกรรมค่ายราชภัฏอาสา  ครั้งที่ 1   2557 ยังไม่ระบุ องค์การนักศึกษา
 

                    *** หมายเหตุ : วัน  เวลา  สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม