บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559       แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์ ฝึกวิชาชีพครู       ข่าวการรับสมัครงาน       คำสั่งคณะกรรมการบริหารและประสานงานกิจการนักศึกษา 2559       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ ประเภทผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่ ภาคเรียนที่1/2560      
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  117
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,516
  เยี่ยมชมปีนี้ :  19,556
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  526,570
  IP :  54.166.172.33
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  งานกิจกรรมนักศึกษา
         
          งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา          มีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อนำสู่การประกอบอาชีพ
และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ซึ่งงานพัฒนานักศึกษา หมายถึง งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา
การให้บริการและสวัสดิการของสถาบันแก่นักศึกษา ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยฝ่ายงานต่าง ๆ
         
          กิจกรรมนักศึกษา(Student Activities) เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมH. Stroup (Stroup 1964 ) ได้กล่าวไว้ว่า  “สถาบันการศึกษาจัดให้มีงานกิจกรรมนักศึกษาขึ้น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานของสถาบันในการผลิตบัณฑิตแต่ละคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์”    กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตรและจากปรัชญาการศึกษาตามแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ ที่ว่า “การศึกษา คือ การรวบรวมประสบการณ์อันเป็นผลพวงมาจากการที่นักศึกษา มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษา”
           
          ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร จึงถือเป็นการให้การศึกษาแก่นักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการทำงานและการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความสุข
 
         
          วัตถุประสงค์งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


          วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของกิจกรรมนักศึกษา มีดังนี้
               1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษา
               2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
               3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เพิ่มประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา
               4. เพื่อปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
               5. เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
               6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
               7 .เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบัน