ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย พื้นที่นามน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  95
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  986
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,810
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  683,950
  IP :  3.234.143.26
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร กองกิจการนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางสาวธิดาวรรณ ยนต์ชัย
  นักวิชาการศึกษา/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นายจรยุทธ ภูกิ่งหิน
  นักวิชาการศึกษา/ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางโชติกา ขันธิรัตน์
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สิบเอกคชพงษ์ หอมกลิ่น
  นักพัฒนากีฬา
เดชา บุ่งอุทุม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
นายวิทธวัฒน์ ฤทธิ์รุ่ง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา สุภีร์คำ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางสาวชุติปภา โคกลือชา
  นักวิชาการศึกษา งานหอพัก/งานบริการสุขภาพ
นายเสถียร กาสารัง
  นักวิชาการศึกษา งานทุนการศึกษา
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2