ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  63
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,400
  เยี่ยมชมปีนี้ :  32,695
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  613,723
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร กองกิจการนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางสาวธิดาวรรณ ยนต์ชัย
  นักวิชาการศึกษา/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นายจรยุทธ ภูกิ่งหิน
  นักวิชาการศึกษา/ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางโชติกา ขันธิรัตน์
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สิบเอกคชพงษ์ หอมกลิ่น
  นักพัฒนากีฬา
เดชา บุ่งอุทุม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
นายวิทธวัฒน์ ฤทธิ์รุ่ง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา สุภีร์คำ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางสาวชุติปภา โคกลือชา
  นักวิชาการศึกษา งานหอพัก/งานบริการสุขภาพ
นายเสถียร กาสารัง
  นักวิชาการศึกษา งานทุนการศึกษา
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2