ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย พื้นที่นามน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  41
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,294
  เยี่ยมชมปีนี้ :  31,506
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  685,646
  IP :  34.234.207.100
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ค้นหาข่าว :
มกส.1.6-1-1 แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มกส.1.6-1-2 คำสั่งแต่งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 2561 
มกส.1.6-1-3 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา 2561 
มกส.1.6-2-1 แผนพัฒนานักศึกษา 2561 
มกส.1.6-3-1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา 61 
มกส.1.6-3-3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา  
มกส.1.6-3-4 สรุปโครงการอบรมแกนนำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
มกส.1.6-3-5 สรุปผลการดำเนินงาน Ksu Freshy Star Contest 2018 
มกส.1.6-3-6 สรุปผลโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 61 
มกส.1.6-3-7 สรุปผลโครงการกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก 
มกส.1.6-3-8 สรุปผลโครงการแข่งขันกีฬาภายใน “เมฆพยับหมอกเกมส์“ ครั้งที่ 3 
มกส.1.6-3-9 สรุปโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม 
มกส.1.6-3-10 สรุปผลโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 
มกส.1.6-3-11 สรุปผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ 
มกส.1.6-3-12 สรุปผลโครงการทำบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
มกส.1.6-3-13 สรุปผลโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ 
มกส.1.6-3-14 สรุปผลโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
มกส.1.6-3-15 สรุปผลโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มกส.16.-3-16 สรุปผลโครงการพิธีไหว้ครู 61 
มกส.1.6-3-17 สรุปผลโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  41  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3